Usługi

 • Obsługa administracyjna

  Obsługa administracyjna: - typowe działania w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością wspólną
  - prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych
  - ustalenie wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali
  - dokonywanie przeliczeń wymiaru należności w przypadku zmiany wysokości ceny mediów
  - wystawianie i doręczanie zawiadomień o zmianie wysokości opłat
  - prowadzeni imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczonych opłat
  należnych odsetek, dokonanych wpłat oraz występujących zaległości lub nadpłat
  - kontrolowanie terminowości wpłat wystawianie i przesyłanie dłużnikom upomnień
  - wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali
  - sporządzenie rozliczenia finansowego oraz rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości
  - przygotowanie i prowadzenie corocznych zebrań.

 • Obsługa księgowo - bankowa

  - prowadzenie dla nieruchomości księgowości finansowej i sprawozdawczości
  - księgowanie dokumentów zafakturowanych na nieruchomość wspólną przez kontrahentów obsługujących nieruchomość oraz dostawców mediów
  - przygotowanie informacji finansowej o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach
  - księgowanie wyciągów bankowych dotyczących części wspólnej nieruchomości, oraz księgowanie analityczne na poszczególne lokale
  - wystawianie przelewów bankowych regulujących bieżące płatności.

 • Obsługa porządkowo techniczna ( nadzór nad wywiązywaniem się z obowiązków firm świadczących usługi na rzecz nieruchomości zgodnie ze stosownie zawartymi umowami)

  - utrzymanie czystości i porządku na części wspólnej nieruchomości
  - utrzymanie terenu przynależnego do nieruchomości ( chodniki , ciągi komunikacyjne, tereny zielone)
  - utrzymanie w należytym stanie porządkowym miejsc składowania odpadów bytowo komunalnych
  - wykonywanie obowiązkowych przeglądów określonych Prawem Budowlanym , konserwacja i bieżące naprawy nieruchomości oraz urządzeń technicznych
  - sporządzanie na podstawie kontroli stanu technicznego budynku zestawień potrzeb remontowych
  - prowadzenie dokumentów określonych przepisami Prawa Budowlanego i dozoru technicznego w szczególności obowiązkowej książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej , wpisy z wymaganych przeglądów technicznych nieruchomości, protokoły i opinie z przeglądów kominiarskich
  - kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej , gazu, energii cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków i wywozu śmieci.
  - prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacji i ich niezwłoczna realizacja
  - odczytywanie zużycia mediów z indywidualnych liczników zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym oraz szczegółowe rozliczanie zużycia mediów